Začali sa práce na razení tunela Okruhliak

Národná diaľničná spoločnosť v utorok 23. apríla 2024 slávnostne zahájila raziace práce na 1,8 km dlhom tuneli Okruhliak, ktorý je súčasťou rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa. Tunel Okruhliak je v poradí tretím tunelom na diaľničnej infraštruktúre v okolí tretieho najväčšieho slovenského mesta Prešov.

Tunel Okruhliak bude razený z oboch portálov, cyklickým spôsobom razenia. Raziť sa bude v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Celkovo bude zapojených do procesu razenia približne 180 technických pracovníkov a tunelárov.

V celom koridore tunela Okruhliak je horninový masív s výskytom ílu, ílovcov, siltovcov a pieskovcov. Pri raziacich prácach sa očakáva vlhké až mokré prostredie, avšak s postupom prác bude výdatnosť prítokov znižovaná.

Stavebný proces

Na stavenisku R4 Prešov, severný obchvat, II. etapa je viditeľný progres. V okolí tunela Okruhliak boli pred zahájením razenia zrealizované hrubé terénne úpravy, odkop etáže stavebnej jamy a nad obidvomi tunelovými rúrami bol vybudovaný aj mikropilótový dáždnik.

V rámci výstavby máme za sebou prieskumy, výrub stromov, ale aj odhumusovanie záberov stavby či realizáciu provizórneho premostenia rieky Sekčov. Okrem toho prebieha zakladanie a realizácia štrkových vibrostĺpov. Ukončené sú preložky inžinierskych sietí, vrátane preložiek vodovodov, vzdušného vedenia vysokého napätia, plynovodov či telekomunikačných sietí. Na mostných objektoch bolo zrealizované spevnenie plošín na základoch, pilóty, výkop sedimentačných jám, vŕtanie a betonáž veľkopriemerových pilót.

R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa v číslach

Úsek na stavbe R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa bude dlhý 10,2 km. Pozostáva zo 157 stavebných objektov, 12 mostov, 6 protihlukových stien s celkovou dĺžkou 3 683 m. Súčasťou budovaného úseku je tunel Okruhliak s dĺžkou 1 800 m a jedna mimoúrovňová križovatka Kapušany. Tento úsek ušetrí motoristom v priemere 7 minút, predpokladaná intenzita dopravy by mala byť na úrovni takmer 13-tisíc vozidiel za 24 hodín.

Ťažké mechanizmy pripravujú terén pre tunel Okruhliak

Práce na severnom obchvate Prešova, rýchlostnej ceste R4 s tunelom Okruhliak, pokračujú v plnom prúde. Aktuálne, v území budúceho západného portálu tunela Okruhliak vykonávame terénne úpravy a svahy spevňujeme striekaným betónom, aby sa na jar mohli začať raziace práce. Tunel budeme raziť Novou rakúskou tunelovacou metódou. Vo výstavbe je aj prístupová cesta k tunelu Okruhliak a v závislosti od počasia ešte dokončujeme archeologické prieskumy.

Po ukončení prieskumov budeme pokračovať v zemných prácach a začnú sa vŕtať skúšobné pilóty pre mosty. Druhá etapa severného obchvatu Prešova bude mať celkovú dĺžku 10,2 km. Začína v mimoúrovňovej križovatke Prešov, sever a končí v križovatke Kapušany, kde sa napojí na existujúcu cestu I. triedy I/18. Trasa nadväzuje na dokončený úsek I. etapy severného obchvatu Prešova s tunelom Bikoš.

Aké práce už máme za sebou?

Medzi prvými činnosťami, ktoré sa realizovali na stavbe R4 Prešov, severný obchvat, II. etapa s tunelom Okruhliak, boli pyrotechnický a archeologický prieskum, odstraňovanie kríkov a drevín a sondáže káblových a potrubných vedení pre plynulý začiatok prekládok inžinierskych sietí. Počas prvotných archeologických prác bolo objavených viacero lokalít s nálezmi predmetov z mladšej doby kamennej až vrcholného stredoveku. Medzi nálezmi bola objavená aj pec z doby bronzovej. Pyrotechnický prieskumu preveril 916 118 metrov štvorcových plochy a medzi nálezmi boli napríklad aj delostrelecké granáty mínometné.

Stavba financovaná aj z Európskych zdrojov

Národná diaľničná spoločnosť predložila v septembri minulého roka Európskej komisii žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Táto žiadosť bola schválená a Slovensko tak získa viac ako 69 miliónov eur z európskych zdrojov na výstavbu R4 Prešov, severný obchvat II. etapa a projektovú dokumentáciu pre úseky R4 medzi Kapušanmi a štátnou hranicou SK/PL. V silnej konkurencii viac ako stovky európskych projektov bola pre stavbu prešovskej R4 schválená druhá najvyššia suma, hneď po nemeckom železničnom projekte. Ide o zdroje v rámci nástroja na prepájanie Európy (CEF), výzva na projekty s vojensko-civilným využitím.

R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa v číslach

Úsek na stavbe R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa je dlhý 10,2 km. Pozostáva zo 157 stavebných objektov, 12 mostov, 6 protihlukových stien s celkovou dĺžkou 3 683 m. Súčasťou budovaného úseku bude tiež tunel Okruhliak s dĺžkou 1 800 m a jedna mimoúrovňová križovatka Kapušany. Tento úsek ušetrí motoristom v priemere 7 minút.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac zaujímavostí zo stavby, sledujte našu stránku www.obchadzamuzpresov.sk  

Práce na stavenisku prešovskej R4 sa rozbehli

Medzi prvými činnosťami, ktoré sa realizujú na stavbe R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa s tunelom Okruhliak, sú pyrotechnický a archeologický prieskum, odstraňovanie kríkov a drevín a sondáže káblových a potrubných vedení pre plynulý začiatok prekládok inžinierskych sietí. Tieto práce sú vykonávané aj v aktuálnom čase, avšak vždy v závislosti od poveternostných podmienok. Národná diaľničná spoločnosť odštartovala výstavbu ďalšej časti prešovského obchvatu na konci septembra tohto roka. Vo výstavbe je už aj prístupová cesta k portálu tunela Okruhliak, po ktorej sa dostanú ťažké mechanizmy, aby po terénnych úpravách mohli začať práce na jeho razení.

Čo ukrýva šarišská zem

Počas prvotných archeologických prác bolo objavených niekoľko lokalít s nálezmi predmetov z mladšej doby kamennej až vrcholného stredoveku, dokonca sme objavili pece z doby bronzovej. V rámci pyrotechnického prieskumu sme skontrolovali 916 118 metrov štvorcových plochy a medzi nálezy sa zaradili aj delostrelecké granáty mínometné. 

Aktuálnou prioritou sú prístupové cesty

Na celej trase budúcej R4 prebieha výrub drevín a kríkov, najviac zalesnenými sú lokality okolo portálov tunela Okruhliak. Zatiaľ bolo potrebné odstrániť 6-tisíc stromov a takmer 50-tisíc metrov štvorcových kríkov. Keďže trasa križuje vodné toky potokov Sekčov, Dzikov, Kapušanského potoka, ale aj železničnú trať, je potrebné vybudovať prístupové komunikácie k portálom tunela.

Po ukončení prieskumov budeme pokračovať v zemných prácach a začnú sa vŕtať skúšobné pilóty pre mosty. Už od začiatku výstavby sú na mieste prítomní mnohí špecialisti a viacero mechanizmov – od bagrov, po buldozéry, valce, nákladné autá, vŕtacie súpravy až po žeriavy.

R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa v číslach

Prešovská R4 pokračuje. Začína éra II. etapy

Už o pár dní nastane ruch v prešovských masívoch. Na stavenisko ďalšej etapy R4 nastúpia geodeti, ktorí vytýčia dočasné zábery stavieb, neskôr budú na rade pyrotechnici a archeológovia, ktorí vykonajú odborný prieskum. Medzi prvé práce bude patriť aj výrub drevín, teda vyčistenie staveniska. Národná diaľničná spoločnosť začína s výstavbou R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa s tunelom Okruhliak.

Po úvodných prácach sa začne realizácia prístupových ciest, zriadenie staveniska a môže sa začať samotná výstavba jednotlivých objektov. Práce na preložkách inžinierskych sietí a budovanie samotných prístupov k portálom tunela budú tiež medzi prvými stavebnými prácami.

V závislosti od počasia budú do konca roka prebiehať aj jednotlivé stavebné práce. Pri mostoch sa začne s realizáciou zakladania, spodnej stavby, v prípade tunela Okruhliak sa zaistia stavebné jamy a pripravíme sa na začatie razenia tunela. Razenie tunela Okruhliak je aj jedným z dôležitých míľnikov tejto stavby. V rámci trasy rýchlostnej cesty začneme s odhumusovaním, realizáciou sanačných opatrení a s budovaním telies násypov.

Už od začiatku výstavby budú na stavbe prítomní mnohí špecialisti a viacero mechanizmov – od bagrov, po buldozéry, valce, nákladné autá, vŕtacie súpravy až po žeriavy. Na stavbe II. etapy prešovského severného obchvatu ich čaká viacero výziev a zaujímavostí – výstavba takmer dvojkilometrového tunela Okruhliak bude z hľadiska geologických pomerov skutočným stavebným orieškom.

R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa v číslach

Pokračujeme aj v príprave celého ťahu R4

Celý ťah R4 naprieč Slovenskom je dôležitým koridorom európskeho významu Via Carpatia, ktorého zámerom je prepojiť Baltské, Čierne a Egejské more pozdĺž východnej hranice Európskej únie. Celkovo ide o 9 úsekov v súhrnnej dĺžke takmer 60 kilometrov. Momentálne sa venujeme aktualizácii štúdie realizovateľnosti úseku R4 od Kapušian až po poľskú hranicu. Tento úsek je mimoriadne dôležitý vzhľadom na to, že je súčasťou TEN-T siete a medzinárodného koridoru Via Carpatia. Cieľom štúdie je nastavenie ekonomicky a technicky optimálneho vedenia rýchlostnej cesty, ktorá bude vyhovovať súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu v danom severojužnom prepojení transeurópskeho TEN-T koridoru (Pobaltie – Poľsko – Slovensko – Maďarsko – Balkán).

Podpísali sme zmluvu na pokračovanie prešovského obchvatu

Národná diaľničná spoločnosť podpísala s víťazným uchádzačom verejného obstarávania zmluvu na výstavbu úseku R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa. Zhotoviteľom je konzorcium na čele so spoločnosťou Eurovia SK, ktoré uspelo vo verejnej súťaži s cenovou ponukou 337 745 665 eur bez DPH. Stavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu a čiastočne z európskeho programu CEF. Zmluvná lehota na dokončenie výstavby je v poslednom kvartáli 2027. Ťah rýchlostnej cesty R4 je súčasťou dopravnej siete Európskej únie TEN-T, koridoru Via Carpatia.

R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa v číslach

Pokračovanie severného rýchlostného obchvatu Prešova bude mať dĺžku 10,2 kilometra. Súčasťou stavby bude aj tunel Okruhliak s dĺžkou 1,8 kilometra. Na úseku bude postavených aj 12 mostov so súhrnnou dĺžkou približne 1,7 kilometra. Takisto sa tu bude realizovať jedna mimoúrovňová križovatka - Kapušany. Ani na tejto stavbe nebudú chýbať protihlukové steny, celkovo ich tu vybudujeme 6 kusov so súhrnnou dĺžkou takmer 1,5 kilometra.

"Úsek od Veľkého Šariša po Kapušany je mimoriadne dôležitým a podstatným pre celú skladačku ťahu R4. Dnešok je veľmi dobrou správou pre Slovensko," povedal Vladimír Jacko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti. "Máme šancu, že o niekoľko rokov môžeme byť tam, kde chceme byť. Musíme doplniť svoje úseky Via Carpatia, sme to východu Slovenska dlžní," doplnil ho Pavol Lančarič, minister dopravy SR.

Účelom stavby je prepojenie diaľnice D1 s rýchlostnou cestou R4 Kapušany – Giraltovce. Úsek odľahčí mesto Prešov od dopravy, najmä od tej tranzitnej. Analýzy ukazujú, že úsek R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa odbremení mesto od zhruba 12.500 áut denne v roku spustenia do prevádzky a o 14.000 áut denne v dlhodobom horizonte. Spolu s prvou etapou, ktorú čoskoro spustíme do prevádzky, ušetrí motoristom do 10 minút.

"Výstavba 2. etapy severného obchvatu Prešova je ďalšou výzvou, na realizáciu ktorej je EUROVIA SK spoločne s ďalšími spoločnosťami zo Skupiny VINCI Construction CS a ostatnými členmi združenia dôkladne pripravená a pripravená využiť všetky svoje skúsenosti a kapacity," uviedol Róbert Šinály, generálny riaditeľ spoločnosti EUROVIA SK.