Tunel Okruhliak razíme už v oboch rúrach

Raziace práce v tuneli Okruhliak napredujú. Národná diaľničná spoločnosť zahájila razenie 1,8 kilometer dlhého tunela zo západného portálu koncom apríla a aktuálne je v ľavej tunelovej rúre vyrazených viac ako 95 metrov a v pravej tunelovej rúre už takmer 50 metrov. Začiatok razenie tunela z východného portálu sa predpokladá začiatkom septembra, v súčasnosti sa na východnom portáli vykonávajú terénne úpravy s následným zabezpečením svahov a nadzárezová priekopa. Tunel je súčasťou stavby R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa. Razenie prebieha cyklickým spôsobom počas nepretržitej prevádzky - 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Celkovo je zapojených do procesu razenia približne 180 technických pracovníkov a tunelárov.

Stavebný progres

Na stavbe prešovskej R4 bol zrealizovaný pyrotechnický prieskum, výrub stromov a kríkov, ale aj stiahnutie ornice. Okrem toho sú ukončené práce na vybudovaní prístupových ciest, dočasne premostený potok Sekčov a finalizujú sa práce na preložkách inžinierskych sietí. Okrem toho sa na stavbe vykonáva sanácia podložia, vŕtajú sa vibrostĺpy a zakladajú sa násypy. Stavebné práce začali aj na mostoch, kde sa vŕtajú pilóty a budujú základy mostov. Najbližšie sa budú realizovať práce súvisiace s preložením vodovodov.

O stavbe R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa

Úsek na stavbe R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa bude dlhý 10,2 km. Pozostáva zo 157 stavebných objektov, 12 mostov, 6 protihlukových stien s celkovou dĺžkou 3 683 m. Súčasťou budovaného úseku je tunel Okruhliak s dĺžkou 1 800 m a jedna mimoúrovňová križovatka Kapušany. Tento úsek ušetrí motoristom v priemere 7 minút, predpokladaná intenzita dopravy by mala byť na úrovni takmer 13-tisíc vozidiel za 24 hodín.

Začali sa práce na razení tunela Okruhliak

Národná diaľničná spoločnosť v utorok 23. apríla 2024 slávnostne zahájila raziace práce na 1,8 km dlhom tuneli Okruhliak, ktorý je súčasťou rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa. Tunel Okruhliak je v poradí tretím tunelom na diaľničnej infraštruktúre v okolí tretieho najväčšieho slovenského mesta Prešov.

Tunel Okruhliak bude razený z oboch portálov, cyklickým spôsobom razenia. Raziť sa bude v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Celkovo bude zapojených do procesu razenia približne 180 technických pracovníkov a tunelárov.

V celom koridore tunela Okruhliak je horninový masív s výskytom ílu, ílovcov, siltovcov a pieskovcov. Pri raziacich prácach sa očakáva vlhké až mokré prostredie, avšak s postupom prác bude výdatnosť prítokov znižovaná.

Stavebný proces

Na stavenisku R4 Prešov, severný obchvat, II. etapa je viditeľný progres. V okolí tunela Okruhliak boli pred zahájením razenia zrealizované hrubé terénne úpravy, odkop etáže stavebnej jamy a nad obidvomi tunelovými rúrami bol vybudovaný aj mikropilótový dáždnik.

V rámci výstavby máme za sebou prieskumy, výrub stromov, ale aj odhumusovanie záberov stavby či realizáciu provizórneho premostenia rieky Sekčov. Okrem toho prebieha zakladanie a realizácia štrkových vibrostĺpov. Ukončené sú preložky inžinierskych sietí, vrátane preložiek vodovodov, vzdušného vedenia vysokého napätia, plynovodov či telekomunikačných sietí. Na mostných objektoch bolo zrealizované spevnenie plošín na základoch, pilóty, výkop sedimentačných jám, vŕtanie a betonáž veľkopriemerových pilót.

R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa v číslach

Úsek na stavbe R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa bude dlhý 10,2 km. Pozostáva zo 157 stavebných objektov, 12 mostov, 6 protihlukových stien s celkovou dĺžkou 3 683 m. Súčasťou budovaného úseku je tunel Okruhliak s dĺžkou 1 800 m a jedna mimoúrovňová križovatka Kapušany. Tento úsek ušetrí motoristom v priemere 7 minút, predpokladaná intenzita dopravy by mala byť na úrovni takmer 13-tisíc vozidiel za 24 hodín.

Ťažké mechanizmy pripravujú terén pre tunel Okruhliak

Práce na severnom obchvate Prešova, rýchlostnej ceste R4 s tunelom Okruhliak, pokračujú v plnom prúde. Aktuálne, v území budúceho západného portálu tunela Okruhliak vykonávame terénne úpravy a svahy spevňujeme striekaným betónom, aby sa na jar mohli začať raziace práce. Tunel budeme raziť Novou rakúskou tunelovacou metódou. Vo výstavbe je aj prístupová cesta k tunelu Okruhliak a v závislosti od počasia ešte dokončujeme archeologické prieskumy.

Po ukončení prieskumov budeme pokračovať v zemných prácach a začnú sa vŕtať skúšobné pilóty pre mosty. Druhá etapa severného obchvatu Prešova bude mať celkovú dĺžku 10,2 km. Začína v mimoúrovňovej križovatke Prešov, sever a končí v križovatke Kapušany, kde sa napojí na existujúcu cestu I. triedy I/18. Trasa nadväzuje na dokončený úsek I. etapy severného obchvatu Prešova s tunelom Bikoš.

Aké práce už máme za sebou?

Medzi prvými činnosťami, ktoré sa realizovali na stavbe R4 Prešov, severný obchvat, II. etapa s tunelom Okruhliak, boli pyrotechnický a archeologický prieskum, odstraňovanie kríkov a drevín a sondáže káblových a potrubných vedení pre plynulý začiatok prekládok inžinierskych sietí. Počas prvotných archeologických prác bolo objavených viacero lokalít s nálezmi predmetov z mladšej doby kamennej až vrcholného stredoveku. Medzi nálezmi bola objavená aj pec z doby bronzovej. Pyrotechnický prieskumu preveril 916 118 metrov štvorcových plochy a medzi nálezmi boli napríklad aj delostrelecké granáty mínometné.

Stavba financovaná aj z Európskych zdrojov

Národná diaľničná spoločnosť predložila v septembri minulého roka Európskej komisii žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Táto žiadosť bola schválená a Slovensko tak získa viac ako 69 miliónov eur z európskych zdrojov na výstavbu R4 Prešov, severný obchvat II. etapa a projektovú dokumentáciu pre úseky R4 medzi Kapušanmi a štátnou hranicou SK/PL. V silnej konkurencii viac ako stovky európskych projektov bola pre stavbu prešovskej R4 schválená druhá najvyššia suma, hneď po nemeckom železničnom projekte. Ide o zdroje v rámci nástroja na prepájanie Európy (CEF), výzva na projekty s vojensko-civilným využitím.

R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa v číslach

Úsek na stavbe R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa je dlhý 10,2 km. Pozostáva zo 157 stavebných objektov, 12 mostov, 6 protihlukových stien s celkovou dĺžkou 3 683 m. Súčasťou budovaného úseku bude tiež tunel Okruhliak s dĺžkou 1 800 m a jedna mimoúrovňová križovatka Kapušany. Tento úsek ušetrí motoristom v priemere 7 minút.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac zaujímavostí zo stavby, sledujte našu stránku www.obchadzamuzpresov.sk